INRICHTING CENTRUMPLAN DUINPARK TE DEN HELDER

 • Ontwerper:Architektenburo Bakker Boots Van Haaren Dijkhof
 • Hoofdaannemer:Aannemersbedrijf Dozy
 • Opdrachtgever:Woningstichting Den Helder
 • Voorbereiding:2005-2006
 • Uitvoering:2009-2011
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.600.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Uitwerking DO+
 • Advisering bouwkundige voorzieningen
 • Bestek met tekeningen
 • Bestekbegroting

Het centrumgebied Deltabuurt van stadsdeel Nieuw Den Helder kende in de 90-er jaren veel sociale en maatschappelijke problemen. Daarnaast verkeerden veel woongebouwen in slechte bouwkundige staat. BBHD heeft, in samenwerking met Kuiper Compagnons, een plan ontwikkeld genaamd ‘Stad in de duinen, duinen in de stad’, waarbij bebouwing in een natuurlijk duinlandschap gesitueerd is. Met het zogenaamde Duinparkplan is een belangrijke positieve impuls aan dit deel van Den Helder gegeven die ook uitstraalt naar de omliggende wijken.

Naast de woningbouw in het Duinpark vormt het MFC Centrumplan met zijn vele voorzieningen een belangrijk hart voor Nieuw Den Helder. Op het straatniveau van het Centrumplan bevinden zich winkelvoorzieningen waaronder twee grote supermarkten, een openbare bibliotheek, een basisschool met peuterspeelzaal, een sporthal en appartementen. Het parkeren wordt gefaciliteerd in een grote parkeergarage onder de winkels. Woningstichting Den Helder heeft Rod’or Advies opdracht gegeven om het MFC Centrumplan, onderdeel uitmakend van het Duinparkplan, technisch uit te werken en te beschrijven in bestek met tekeningen.

Het complex is circa 2,5 ha groot, bundelt wonen en winkelen en is stedenbouwkundig gezien een voortzetting van het duinlandschap van het aanliggende Duinparkplan. Het gehele complex streeft ernaar zelf de openbare ruimte te zijn, wat ook functioneel wordt ondersteund in de vorm van het basketbalveld, de speel- en ontmoetingsplaatsen op het dakniveau. Het verhoogde ‘duindak’ is daarmee toegevoegd aan de openbare gebruiksruimte van het Duinpark.

Het plan bestaat uit drie delen:

 • een plat openbaar dak boven de winkels en de parkeergarage
 • de sterk golvende daken boven de appartementen, bibliotheek, basisschool en sportaccommodatie
 • de directe omgeving van het gebouw op maaiveldniveau

Op het grote platte dak zijn, naast een vlonder en half- en tegelverhardingen, ook bomen en verschillende soorten beplantingen, zoals heide en grassen, geplant. Daarnaast is een basketbalveld aangelegd. Dit veld heeft een onderbouw van lichtbeton waarop een 3 mm dikke, flexibele 2 componenten acrylaat coating gevuld met fijne kwarts is aangebracht.

De dakhellingen van de golvende daktuinen, die voornamelijk opgebouwd zijn als sedumvegetatiedaken, variëren van 0 tot ruim 40 graden. Door de verschillende hellingen zijn diverse constructies gebruikt om de daktuinen te realiseren. De technische constructies betreffende de waterafvoer, de drempels en de randoplossingen van de daken zijn in nauwe samenwerking met de architect van het gebouw gerealiseerd.